Masz pytanie? Zadzwoń:  +48 501 556 880

Przegląd techniczny budynku -
kto i kiedy musi go wykonać?

Przegląd techniczny budynku

Prawo budowlane nakazuje właścicielom nieruchomości utrzymywanie budynków w należytym stanie estetycznym i technicznym. Na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego ciąży obowiązek dokonywania przeglądów technicznych, które mają zagwarantować jego bezpieczną i bezawaryjną eksploatację. Przeglądy techniczne mają charakter cykliczny lub doraźny. Wszystkie inspekcje powinny zostać odnotowane w książce obiektu budowlanego

banner prawo

Kiedy i jakie przeglądy należy wykonywać

Art. 62. 1.  ustawy o prawie budowlanym określa precyzyjnie kiedy należy wykonywać i co sprawdzać podczas przeglądów technicznych.

Przegląd roczny

NIe rzadziej niż raz do roku należy obowiązkowo sprawdzić sprawność:

  • sprawność przewodów kominowych (spalinowych, wentylacyjnych),
  • instalację gazową,
  • instalacje mające na celu ochronę środowiska,
  • elementy narażone na kontakt z warunkami atmosferycznym,
  • elementy zużywające się podczas normalnej eksploatacji budynku. 

 

Szczegółowy zakres elementów, które należy poddać przeglądowi rocznemu reguluje § 5 rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przegląd półroczny

Budynki, których powierzchnia przekracza 2000 m2 i inne obiekty budowlane o powierzchni dachu większej niż 1000 m podlegają częstsze kontroli. Dwa razy w roku – wiosną i jesienią – to znaczy do 31 maja i do 30 listopada należy dokonać ich kontroli technicznej w zakresie opisanym dla przeglądu rocznego. Dodatkowo osoba, która kontrolująca zobowiązany jest do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o przeprowadzeniu kontroli technicznej.

Przegląd pięcioletni

Nie rzadziej niż raz na 5 lat należy dokonać kontroli:

  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej,
  • estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenie.

Doraźne kontrole techniczne

  • Po zadziałaniu na budynek sił natury lub człowieka, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia, mienia i środowiska,
  • W przypadku powzięcia informacji i ingerencji w konstrukcję

Przegląd techniczny nieruchomości przed zakupem z rynku wtórego

Ustawa prawo budowlane zwalnia właścicieli domów jednorodzinnych z niektórych przeglądów. Dlatego warto jest przed zakupem nieruchomości z rynku wtórnego zlecić jej indywidualny odbiór techniczny. Analizując, porównując  protokoły odbioru, nieruchomości będziesz miał pełniejszy, bardziej obiektywny obraz nieruchomości. Dobra znajomość stanu technicznego nieruchomości może dać Ci argumenty do zbicia ceny.

Call Now Button