Masz pytanie? Zadzwoń:  +48 501 556 880

Nadzór inwestorski,
inspektor budowlany

Nadzór inwestorski

Przywilejem każdego inwestora jest możliwość powołania pełnomocnika (inspektora nadzoru), który będzie go reprezentowała podczas procesu budowlanego. W przypadku bardzo skomplikowanych robót budowlanych organ wydający pozwolenia na budowę może nałożyć obowiązek powołania inspektora nadzoru.  Art. 25 prawa budowlanego definiuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawowy zadaniem nadzoru inwestorskiego jest kontrola reliazcji procesu budowlanego w celu zabezpieczenia interesu inwestora. Poniżej przedstawiam obowiązki, które można powierzyć  inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 • Kontrola zgodność z projektem i pozwoleniem na budowę.
 • Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego i zasad wiedzy technicznej.
 • Nadzór nad jakością robót, dobrą praktyką budowlaną i przestrzeganiem technologii producentów materiałów budowlanych. 
 • Kontrola jakości materiałów budowlanych, zapobieganie stosowaniu niewłaściwych materiałów budowlanych.
 • Uczestnictwo w odbiór robót ulegających zakryciu lub zaniknięciu.
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót.
 • Uczestnictwo w próbach i odbiorach instalacji i urządzeń technicznych.
 • Uczestnictwo w odbiorze gotowych obiektów budowlanych.
 • Kontrola umów i rozliczeń.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego, a jego uprawnienia określa art. 26. prawa budowlanego. Na uwagę zasługuje przysługujące mu prawo do:

 • wydawania poleceń kierownikowi budowy lub kierownikowi robót,
 • dokonywania wpisów do dziennika budowy,
 • żądać usunięcia wad,
 • wymagać ekspertyz,
 • wstrzymania budowy.
banner prawo

Kto może pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego

banner prawy

Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być osoba posiadająca wykonawcze uprawnienia budowlane oraz wiedzę i doświadczenie. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy nie może pełnić funkcji nadzoru na tej samej budowie. W przypadku skomplikowanych projektów  budowlanych powołuje się kilku inspektorów nadzoru o różnych specjalnościach.  

Call Now Button